top of page

ÉLETMÓD- VAGY DIETETIKA KONZULTÁCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK

 

1. A Játék neve és szervezője

A “Életmód- vagy dietetikai konzultáció nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Longevity Company Kft. (2013 Pomáz, Előd utca 26/A, cégjegyzék száma: Cg. 13-09-207659) (a továbbiakban: Szervező).

A Játékot a Szervező Longevity Company Kft. szervezi és bonyolítja le.


2. A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy aki a 14. életévét betöltötte, (továbbiakban: Játékos).

Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen
Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt– jogosult.

A Játékban a Longevity Company Kft. munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. A Játék menete:

Azok a játékosok, akik a Longevity Project hivatalos Facebook, Linkedin vagy Instagram oldalán a nyereményjátékhoz tartozó posztban felsorolt kérésnek eleget tesznek a megadott határidőn belül, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba.


4. A Játék időtartama:

A Játék időtartama: 2024.04.16.-04.30.

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő, online elérhető, a Szervezőtől független digitális programmal történik.

Sorsolás időpontja: 2022.05.02.


5. Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményét a Longevity Company Kft. ajánlotta fel.
Nyeremény: 1 db 60 perces ingyenes konzultáció amely vagy dietetikai vagy életmód konzultáció lehet a Longevity Project valamelyik szakemberével. A konzultáció típusát a nyertes választhatja meg.
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Játékban pótnyertest hirdetünk, amennyiben 5 munkanapon belül a nyertes megkeresésünkre nem válaszol.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • ha a Megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;

  • ha nem lehet felvenni a nyertessel Instagram üzenetben a kapcsolatot;

  • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.

  • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.


6. Nyertesek értesítése

A nyertessel a kapcsolatot Instagram privát üzenetben vesszük fel. A nyeremény átvételének részletei privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Longevity Company Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át.


7. Egyéb rendelkezések

A résztvevők a játék során a Longevity Company Kft. számára adják meg az adatokat.

A Facebook és az Instagram a nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja, kizárólag a játék platformját biztosítja.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

bottom of page